การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561

1. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

3 ราย

พื้นที่ 1.5 ไร่

10 ราย

10 โรงเรือน

10 ราย

9 โรงเรือน

6 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

6 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

6 โรงเรือน

15 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

15 ราย

พื้นที่ 10.5 ไร่

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

10 ราย

พื้นที่ 15.5ไร่

15 ราย

พื้นที่ 17 ไร่

17 ราย

พื้นที่ 17.5 ไร่

10 ราย

พื้นที่ 17.5 ไร่

13 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

6 โรงเรือน

30 ราย

พื้นที่ 64 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 64 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่)

3 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 0.5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 0.5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 0.5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

3 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

10 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

9 ราย

พื้นที่ 18.5 ไร่

10 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

10 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

3 ราย

3 ราย

3 ราย

3 ราย

5 ราย

5 ราย  
6. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)  

หัตถกรรม

12 ราย

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

10 ราย

หัตถกรรม

20 ราย

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

20 ราย

หัตถกรรม

12 ราย

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

17 ราย

หัตถกรรม

20 ราย

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

20 ราย

   
7.รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)        8 ราย 31 ราย 16 ราย  
8. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง (ราย/ไร่)          

7 ราย

พื้นที่ 3.50 ไร่

13 ราย

พื้นที่ 21.25 ไร่

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561