การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่)

12 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 0.7 ไร่

6 ราย

พื้ันที่ 3 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 12 ไร่

31 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 4.5 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

30 โรงเรือน

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

30 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

29 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

21 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

54 ราย

พื้นที่ 49 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

46 ราย

พื้นที่ 46 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 51 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

13 ราย

20 ราย

พื้นที่ 88 ไร่

53 ราย

พื้นที่ 157 ไร่

54 ราย

พื้นที่ 203 ไร่

193 ราย

พื้นที่ 613 ไร่

120 ราย

พื้นที่ 278.5 ไร่

52 ราย

พื้นที่ 100 ไร่

4. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ (ราย)

 

22 ราย

26 ราย

15 ราย

 

10 ราย

10 ราย

5. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร (ราย)

 

 

 

 

 

หัตถกรรม 20 ราย หัตถกรรม 22 ราย
6. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย/ชนิดพืช)          

38 ราย

3 ชนิดพืช

34 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561