การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. ถ่ายทอดควมรู้การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย) 155 ราย 116 ราย 80 ราย 171 ราย 642 ราย 70 ราย 100 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

20 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

8  โรงเรือน

12 ราย

พื้นที่ 12 ไร่

8  โรงเรือน

2 ราย

2 โรงเรือน

2 ราย

2 โรงเรือน

32 ราย

พื้นที่ 46 ไร่

4 โรงเรือน

49 ราย

พื้นที่ 91 ไร่

60 ราย

พื้นที่ 50 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

2 ราย

30 ราย

40 ราย

21 ราย

พื้นที่ 23 ไร่

14 ราย

พื้นที่ 9 ไร่

59 ราย

พื้นที่ 118 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 65 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)            

20 ราย

พื้นที่ 50 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

 

 

 

2 ราย

2 โรงเรือน

1 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

2 ราย

พื้นที่ 2 ไร่

5 ราย

5. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)      

12 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

   

5 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

29 ราย

 

 

6 ราย

10 ราย 

11 ราย  
7. Food bank (ราย/ไร่)      

9 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

     
8. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)      

หัตถกรรม

20 ราย

 

แปรรูปผลผลิต

3 ราย

 

หัตถกรรม 15 ราย

หัตถกรรม

20 ราย

9. การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย) 36 ราย 36 ราย 36 ราย 36 ราย 36 ราย    

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561