การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   80 ราย 12 ราย     181 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

15 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

22 ราย

พื้นที่ 6 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 7 ไร่

22 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

51 ราย

พื้นที่ 6 ไร่

25 ราย

25 โรงเรือน

34 ราย

32 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

5 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

22 ราย

พื้นที่ 23 ไร่ 1 งาน

24 ราย

พื้นที่ 21 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 25 ไร่

76 ราย 

พื้นที่ 40 ไร่

82 ราย

พื้นที่ 88.5 ไร่

29 ราย

พื้นที่ 31 ไร่

13 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

19 ราย

พื้นที่ 22 ไร่

18 ราย

พื้นที่ 18 ไร่

23 ราย

พื้นที่ 29.94 ไร่

 

 

85 ราย

พื้นที่ 78.5 ไร่

42 ราย

พื้นที่ 71 ไร่

4.ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ (ราย/ไร่)

13 ราย

พื้นที่ 11 ไร่

23 ราย

พื้นที่ 27 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 413 ไร่

127 ราย

พื้นที่ 294 ไร่

165 ราย

พื้นที่ 450 ไร่

74 ราย

พื้นที่ 71 ไร่

84 ราย

พื้นที่ 81 ไร่

5 .ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

5 ราย

  9 ราย

8 ราย

20 ราย

 

46 ราย

10 ราย

6. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร (ราย)

 

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 10 ราย

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 13 ราย

 

   ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 50 ราย

   แปรรูป 7 ราย

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4 ราย

แปรรูป 24 ราย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561