การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ 2555 2556 2557 2558 2559 2560
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   500 ราย     1,556 ราย 579 ราย
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

4 ราย14 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

24 ราย

28 โรงเรือน

21 ราย

พื้นที่ 2 ไร่ 

13 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 37 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

76 ราย

พื้นที่ 47 ไร่

48 ราย

พื้นที่ 43 ไร่

51 ราย

พื้นที่ 54.1 ไร่

31 ราย

พื้นที่ 56 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 34 ไร่

92 ราย

พื้นที่ 119 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกถั่ว (ราย/ไร่)    

30 ราย

พื้นที่ 62 ไร่

41 ราย

พื้นที่ 449 ไร่

 

12 ราย

พื้นที่ 60 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกข้าว (ราย/ไร่)  

39 ราย

พื้นที่ 126 ไร่

24 ราย

พื้น 63 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 194 ไร่

37 ราย

พื้นที่ 219 ไร่

47 ราย

พื้นที่ 241 ไร่

6. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

53 ราย

พื้นที่ 73ไร่

43ราย

พื้นที่ 62ไร่

 

64ราย

พื้นที่ 106ไร่

39 ราย

พื้นที่ 43.2 ไร่

98 ราย

พื้นที่ 169 ไร่

7. Food bank (ราย)     20 ราย     46 ราย
8. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย) 43 ราย 10 ราย 20 ราย 29 ราย 14 ราย 70 ราย
9. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)     หัตถกรรม 30 ราย หัตถกรรม 30 ราย  

หัตถกรรม 30 ราย

สหกรณ์ฯ 81 ราย

10.รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)           76 ราย

 

 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560