การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภสพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)   96 ราย   103 ราย   165 ราย 31 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 27 ไร่

26 ราย

พื้นที่ 55 ไร่

7 ราย 

พื้นที่ 3 ไร่ 23 โรงเรือน

20 ราย 

พื้นที่ 5 ไร่ 6 โรงเรือน

71 ราย

พื้นที่ 26 ไร่ 46 โรงเรือน 

30 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

21 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

20 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

29 ราย

พื้นที่ 27 ไร่

41 ราย

พื้นที่ 104 ไร่

39 ราย

พื้นที่ 100 ไร่

37 ราย 

พื้นที่ 57 ไร่

144 ราย

พื้นที่ 383 ไร่ 24 โรงเรือน

28 ราย

พื้นที่ 81 ไร่

12 โรงเรือน

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

20 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

125 ราย

พื้นที่ 1,077 ไร่

90 ราย

พื้นที่ 1,200 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 120 ไร่

60 ราย

พื้นที่ 245 ไร่

82 ราย

พื้นที่ 760 ไร่

114 ราย

พื้นที่ 561 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกเห็ด (ราย/โรงเรือน)          

3 ราย

4 โรงเรือน

 
6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)   16 ราย 20 ราย 10 ราย   42 ราย 67 ราย
7. Food bank (ราย/ไร่)      

1 ราย

2 ไร่

     
8. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย/กลุ่ม)   หัตถกรรม 25 ราย   หัตถกรรม 15 ราย   หัตถกรรม 2 กลุ่ม  
9. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย/ชนิดพืช)             17 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561