การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   553 ราย     113 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

10 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

6 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

10 โรงเรือน

7 ราย

พื้นที่ 7 ไร่

14 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

17 โรงเรือน

ผักอินทรีย์ 7 ราย 15 โรงเรือน

ปลูกผัก GAP 7 โรงเรือน 10 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่(ราย/ไร่)

 

59 ราย

พื้นที่ 140 ไร่

 

 

17 ราย

พื้นที่ 68 ไร่

 

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

7 ราย

พื้นที่ 6 ไร่

3 โรงเรือน

20 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 7 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 2 ไร่

23 โรงเรือน

 

5. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/โรงเรือน)

7 ราย

7 โรงเรือน

2 ราย

25 โรงเรือน

3 ราย

21 โรงเรือน

 

 

 
6. Food bank (ราย)     20 ราย   5 ราย  

7. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

3 ราย

3 ราย

5 ราย

10 ราย

20 ราย

10 ราย
8. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย/แห่ง)  

หัตถกรรม 50 ราย

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 แห่ง

กลุ่มน้ำดื่ม 24 ราย

หัตถกรรม 50 ราย

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 แห่ง

หัตถกรรม 55 ราย

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 แห่ง

หัตถกรรม 45 ราย

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4 แห่ง

หัตถกรรม 45 ราย
9. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)   6 ราย     5 ราย  

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560