การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)   60 ราย     115 ราย 80 ราย

50 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

23 ราย

พื้นที่ 69.5 ไร่ 

2 ราย

2 โรงเรือน 

4 ราย

4 โรงเรือน

15 ราย

พื้นที่ 25 ไร่

31 ราย

พื้นที่ 32 ไร่

37 ราย

พื้นที่ 38.5 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 57 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

40 ราย

พื้นที่ 175 ไร่

107 ราย

พื้นที่ 344.85 ไร่

79 ราย

พื้นที่ 151.45 ไร่

99 ราย

พื้นที่ 303 ไร่

87 ราย

พื้นที่ 242 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 216 ไร่

60 ราย

พื้นที่ 130 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

 

 

1 ราย

1 โรงเรือน

1 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

2 ราย

2 โรงเรือน

1 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

3 ราย

5. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

 

 

 

32 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

13 ราย

พื้นที่ 51 ไร่

24 ราย

พื้นที่ 37 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย/)

18 ราย

18 ราย

26 ราย

45 ราย

24 ราย

32 ราย 20 ราย

7. ส่งเสริมกอาชีพนอกภาคการเกษตร (ราย)

 

 

แปรรูปสมุนไพร

14 ราย

แปรรูปสมุนไพร

14 ราย

แปรรูปสมุนไพร

14 ราย

แปรรูปสมุนไพร

14 ราย

แปรรูปสมุนไพร

14 ราย

8. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       60 ราย 53 ราย 71 ราย 20 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561