การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561

1. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

9 ราย

10 โรงเรือน

34 ราย

พื้นที่ 21 ไร่

71 ราย

พื้นที่ 50 ไร่

12 โรงเรือน

37 ราย

พื้นที่ 40.25 ไร่

5 โรงเรือน

71 ราย

พื้นที่ 60 ไร่

34 โรงเรือน 

57 ราย

พื้นที่ 60 ไร่

62 ราย

พื้นที่ 64 ไร่

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

1 ราย

6 ราย

พื้นที่ 6 ไร่

26 ราย

พื้นที่ 33.6 ไร่

5 โรงเรือน

29 ราย

พื้นที่ 28.6 ไร่

34 ราย

พื้นที่ 23 ไร่

29 โรงเรือน

79 ราย

พื้นที่ 68 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 52 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

 

 

25 ราย

พื้นที่ 108 ไร่

81 ราย

พื้นที่ 242 ไร่

93 ราย

พื้นที่ 227 ไร่

63 ราย

พื้นที่ 129 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 80 ไร่

4. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (กลุ่ม)

 

2 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

 47 ราย

65 ราย 20 ราย
5. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่)          

4 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

4 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

6. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร (ราย)            

หัตถกรรม

15 ราย

7. การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)   24 ราย 24 ราย 65 ราย 66 ราย 82 ราย 99 ราย
8. พัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง (ราย)             2 ราย

9. รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)

      30 ราย 33 ราย    

 

ที่มา : สำนักพัฒนา

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561