การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2561

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย) 27 ราย
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่)

20 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย)

28 ราย

พื้นที่ 33 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย)

5 ราย

พื้นที่ 11 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย)

21 ราย

พื้นที่ 32 ไร่

6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย) 13 ราย
7. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย) 10 ราย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561