ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลามีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 1 หมู่บ้านหลักคือ บ้านห้วยก้างปลา และมีหมู่บ้านบริวารในความรับผิดชอบอีก 5 กลุ่มบ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 980 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 3,424 คน ประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง  สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร และไก่พันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรมีการรวมเป็นกลุ่มเกษตรกร มีความตั้งใจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและพร้อมร่วมดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวง

พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. ห้วยก้างปลา

15

ป่าตึง

แม่จัน

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน (เย้า),ลาหู่,ลีซู

980

3,424

C
      บ้านบริวาร(กลุ่มบ้าน)                

          1.1 ห้วยปู

 

 

 

 

คนไทยพื้นเมือง,ลาหู่

 

 

C

          1.2 ลั๊วะพัฒนา

 

 

 

 

ลั๊วะ

 

 

C

          1.3 ป่าบงงามบน

 

 

 

 

อาข่า

 

 

C

          1.4 ป่าบงงามล่าง

 

 

 

 

อาข่า

 

 

C

          1.5 ห้วยยาโน

 

 

 

 

อาข่า

 

 

C

รวม

980

3,424

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562