ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลามีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 1 หมู่บ้านหลักคือ บ้านห้วยก้างปลา และมีหมู่บ้านบริวารในความรับผิดชอบอีก 5 กลุ่มบ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 980 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 3,424 คน ประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง  สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร และไก่พันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรมีการรวมเป็นกลุ่มเกษตรกร มีความตั้งใจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและพร้อมร่วมดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวง

พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1. ห้วยก้างปลา

15

ป่าตึง

แม่จัน

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน (เย้า),ลาหู่,ลีซู

980

3,424

      บ้านบริวาร(กลุ่มบ้าน)              

          1.1 ห้วยปู

 

 

 

 

คนไทยพื้นเมือง,ลาหู่

 

 

          1.2 ลั๊วะพัฒนา

 

 

 

 

ลั๊วะ

 

 

          1.3 ป่าบงงามบน

 

 

 

 

อาข่า

 

 

          1.4 ป่าบงงามล่าง

 

 

 

 

อาข่า

 

 

          1.5 ห้วยยาโน

 

 

 

 

อาข่า

 

 

รวม

980

3,424

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562