ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 760,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2563 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 1 แห่ง  
2 2563 ห้องน้ำ (ชาย หญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 ชุด) 1 แห่ง  
3 2563 โรงเรือนปลูกผักศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง