ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 19,320,700 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงครัว 1 หลัง  
2 2554 โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง  
3 2557 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
4 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 2 แห่ง  
5 2558 แนวป้องกันตลิ่งลำห้วยข้าวสำนักงาน 1 แห่ง  
6 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
7 2559 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 1 หลัง  
8 2559 อาคารรวบรวมผลผลิต 1 แห่ง