ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 4,880,700 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 16 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงเรือนเลี้ยงกระต่าย 2 โรง  
2 2552 ปรับปรุงเส้นทางเข้าศูนย์ประสานงานและแปลงเรียนรู้ 30 เมตร  
3 2553 โรงครัว 1 โรง  
4 2554 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุผลผลิต 1 โรง  
5 2555 ซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 1 หลัง  
6 2556 อาคารคัดบรรจุผลผลิต 1 หลัง  
7 2556 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 หลัง  
8 2556 ปรับปรุงห้องครัว 1 หลัง  
9 2557 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 1 แห่ง  
10 2557 สร้างถังพักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง  
11 2557 ปรับปรุงโรงเรือนองุ่น 1 แห่ง  
12 2558 ปรับปรุงหน้าจั่วทางเข้าประตูหน้าอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
13 2558 โรงเรือนปลูกพืช 1 โรง  
14 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง  
15 2560 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
16 2560 ปรับปรุงโรงเพาะชำ 1 แห่ง