ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 10,850,800 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 สร้างห้องครัว และโรงเรือนพลาสติก 2 หลัง  
2 2553 โรงเก็บวัสดุ 1 หลัง  
3 2556 ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงผลผลิตจากโรงงานคัดบรรจุถึงสำนักงานโครงการ 60 x 100 เมตร 3 จุด  
4 2557 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 พื้นที่  
5 2557 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและแปลงสาธิตเกษตรกร 1 พื้นที่  
6 2558 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
7 2558 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและแปลงเกษตรกร 1 แห่ง  
8 2561 อาคารเก็บปัจจัยการผลิต 1 แห่ง  
9 2563 อาคารคัดบรรจุผลผลิต 1 แห่ง  
10 2563 โรงเรือนปลูกผักศูนย์เรียนรู้ 1 โรงเรือน