การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)    

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

5 หมูบ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)    

5 กลุ่ม

135 ราย

5 กลุ่ม

170 ราย

8 กลุ่ม

163 ราย

11 กลุ่ม

191 ราย

 
3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)   4 หน่วยงาน          

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (กิจกรรม)

 

 

3 กิจกรรม

3 กิจกรรม

2 กิจกรรม    
5. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (หมู่บ้าน)             1 หมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือน

วิสาหกิจชุมชน

28

156,115

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงหมูบ้านใหม่พัฒนาสันติ

วิสาหกิจชุมชน

47

516,800

กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง

พึ่งตนเอง

27

40,000

กลุ่มหมูหลุมแม่วาก

พึ่งตนเอง

15

25,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา