การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (หมู่บ้าน)     13 หมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน

13 หมู่บ้าน

13 หมู่บ้าน

7 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)    

5 กลุ่ม

213 ราย

2 กลุ่ม

15 ราย

2 กลุ่ม

17 ราย

1 กลุ่ม

7 ราย

 

3. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน/ครั้ง)

2 หน่วยงาน

3 หน่วยงาน

1 หน่วยงาน

8 ครั้ง   6 หน่วยงาน  

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ครั้ง/ราย)

 

1 ครั้ง

100 ราย

3 ครั้ง

300 ราย

2 ครั้ง

150 ราย

1 ครั้ง

222 ราย

 

2 ครั้ง

160 ราย

5. หมุ่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)           1 หมู่บ้าน  
6. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (ราย)             63 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มผู้ปลูกผักในโรงรือน

พึ่งตนเอง

18

40,000

ผู้ปลูกไม้ดอกส่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์และไม้ตัดดอกทั่วไป

พึ่งตนเอง

11

0

 

ที่มา : สำนักพัฒนา