ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

         โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ มีพื้นที่รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบล ป่าแป๋ ของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีประชากร 3 ชนเผ่า คือ ไทยพื้นราบ กระเหรี่ยง และลีซู ประชากร จำนวน 2,357 ครัวเรือน จำนวน 6,141 คน   ประชาชนส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง  ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่ คือ การปลูกเมี่ยง และมะแขว่น และมีการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกอื่นๆที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ องุ่น สตรอเบอรี่ อาโวคาโด และเสาวรส ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงป่าแป๋ ได้สนับสนุนการทำแผนชุมชนและการการนำไปใช้ประโยชน์ใน 4 กลุ่มบ้านคือ บ้านปางมะกล้วย บ้านป่ายางหนาด บ้านปางลัน และบ้านแม่เลา ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล และกลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงป่าแป๋

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

 1. บ้านป่ายางหนาด

1

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง

198

533

B
 1. บ้านปางมะกล้วย

2

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง

358

843

B
 1. บ้านผาเด็ง

3

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง

178

349

C
 1. บ้านป่าแป๋

4

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง

216

580

B
 1. บ้านแม่เลา

5

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง

307

638

B
 1. บ้านปางลัน

6

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง

156

359

C
 1. บ้านแม่ไคร้

7

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

113

311

B
 1. บ้านแม่แสะ

7

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง

182

527

C
 1. บ้านแม่แมม

7

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง

153

432

C
 1. บ้านแม่น้ำแขม

10

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง

44

120

C
 1. บ้านท่าผา

11

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง,ลีซู

173

455

C
 1. บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ

12

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

คนพื้นเมือง,กะเหรี่ยง

124

457

B
 1. บ้านขุนห้วยพระเจ้า

13

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง,ลีซู

155

537

B

 รวม

2,357

6,141

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562