ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 24 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,843 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 32,370 คน ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบลได้แก่ ตำบลคีรีราษฎร์ และตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงการค้าจำนวนมากโดยการส่งเสริมของภาคธุรกิจเอกชน  พืชหลักที่ปลูก พริก มันฝรั่ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง ดอกกุหลาบ ผักกาดขาวปลี ดอกดาวเรือง และกะหล่ำปลี รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส ผักนอกโรงเรือนแตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น บีทรูท พริกซุปเปอร์ฮอต เพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (เฮมพ์) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ เสาวรสหวานพันธุ์ไทนุง อะโวคาโดพันธุ์แฮสต์ บัคคาเนีย ปีเตอร์สัน และปลูกพลับพันธุ์พี 2 พันธุ์ฟูยู ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สุกร เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค

 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านอุ้มเปี้ยม

1

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

701

2,303

C

2. บ้านแม่ละเมา

2

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

560

715

B

3. บ้านป่าหวาย

3

คีรีราษฎร์

พบพระ 

ตาก

ม้ง

395

922

-

4. บ้านป่าคา

4

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

487

1,861

-

5. บ้านร่มเกล้าสหมิตร

5

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

จีนฮ้อ,ม้ง,มูเซอ,ลีซอ

1,194

3,042

-

6. บ้านป่าคาใหม่

6

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

366

1,824

-

7. บ้านป่าคาเก่า

7

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

183

1,017

-

8. บ้านชิบาโบ

8

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

212

1,419

-

9. บ้านใหม่คีรีราษฎร์

9

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง,ไทยพื้นราบ

365

1,755

C

10. บ้านใหม่ยอดคีรี

10

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

154

963

B

11. บ้านใหม่ดินแดง

11

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

214

1,549

-

12.บ้านห้วยไผ่

12

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

133

922

-

13. บ้านร่มเกล้าเจริญสุข

13

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

377

1,597

-

14. บ้านคีรีน้อย

1

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

289

1,315

-

15. บ้านพะดี

2

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

กะหรี่ยง,ลีซอ

248

617

-

16. บ้านรวมไทยพัฒนา7

3

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

119

322

-

17. บ้านทหารผ่านศึก

4

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง,ไทยพื้นราบ

114

360

-

18. บ้านเก้ารวมไทย

5

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

236

1,564

-

19. บ้านรวมไทยพัฒนา8

6

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

134

368

-

20. บ้านห้วยน้ำเย็น

7

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

234

1,373

-

21. บ้านเจริญมิตร

8

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

208

922

-

22. บ้านรวมไทยสามัคคี

9

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

268

1,723

-

23. บ้านรวมไทยพัฒนา1

10

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

261

1,573

-

24. บ้านเสริมสุข

11

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

391

2,344

-

รวม

7,843

32,370

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562