ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 24 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,843 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 32,370 คน ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบลได้แก่ ตำบลคีรีราษฎร์ และตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงการค้าจำนวนมากโดยการส่งเสริมของภาคธุรกิจเอกชน  พืชหลักที่ปลูก พริก มันฝรั่ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง ดอกกุหลาบ ผักกาดขาวปลี ดอกดาวเรือง และกะหล่ำปลี รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส ผักนอกโรงเรือนแตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น บีทรูท พริกซุปเปอร์ฮอต เพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (เฮมพ์) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ เสาวรสหวานพันธุ์ไทนุง อะโวคาโดพันธุ์แฮสต์ บัคคาเนีย ปีเตอร์สัน และปลูกพลับพันธุ์พี 2 พันธุ์ฟูยู ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ สุกร เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค

 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1. บ้านอุ้มเปี้ยม

1

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

701

2,303

2. บ้านแม่ละเมา

2

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

560

715

3. บ้านป่าหวาย

3

คีรีราษฎร์

พบพระ 

ตาก

ม้ง

395

922

4. บ้านป่าคา

4

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

487

1,861

5. บ้านร่มเกล้าสหมิตร

5

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

จีนฮ้อ,ม้ง,มูเซอ,ลีซอ

1,194

3,042

6. บ้านป่าคาใหม่

6

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

366

1,824

7. บ้านป่าคาเก่า

7

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

183

1,017

8. บ้านชิบาโบ

8

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

212

1,419

9. บ้านใหม่คีรีราษฎร์

9

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง,ไทยพื้นราบ

365

1,755

10. บ้านใหม่ยอดคีรี

10

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

154

963

11. บ้านใหม่ดินแดง

11

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

214

1,549

12.บ้านห้วยไผ่

12

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

133

922

13. บ้านร่มเกล้าเจริญสุข

13

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

ม้ง

377

1,597

14. บ้านคีรีน้อย

1

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

289

1,315

15. บ้านพะดี

2

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

กะหรี่ยง,ลีซอ

248

617

16. บ้านรวมไทยพัฒนา7

3

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

119

322

17. บ้านทหารผ่านศึก

4

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง,ไทยพื้นราบ

114

360

18. บ้านเก้ารวมไทย

5

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

236

1,564

19. บ้านรวมไทยพัฒนา8

6

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

134

368

20. บ้านห้วยน้ำเย็น

7

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

234

1,373

21. บ้านเจริญมิตร

8

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

208

922

22. บ้านรวมไทยสามัคคี

9

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

268

1,723

23. บ้านรวมไทยพัฒนา1

10

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

261

1,573

24. บ้านเสริมสุข

11

รวมไทยพัฒนา

พบพระ

ตาก

ม้ง

391

2,344

รวม

7,843

32,370

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562