ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 107 ครัวเรือน จำนวนประชากร 448 คน และเป็นชนเผ่าม้งทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่ทำการเพาะปลูกได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และมีการส่งเสริมการปลูกพืชใหม่ๆ เช่น พืชผักในโรงเรือน ไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ องุ่น อาโวคาโด และเคปกู๊ดเบอรี่ สภาพสังคมในหมู่บ้านป่ากล้วยประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 255 คน และเพศหญิงจำนวน 198 คน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

ตาราง พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงป่ากล้วย

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

  1. บ้านป่ากล้วย

14

แม่สอย

จอมทอง

เชียงใหม่ 

ม้ง

107

448

 รวม

107

448

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562