ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 หมู่บ้านหลัก 33 บ้านบริวาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,916 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 24,611 คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจได้แก่ กาแฟ ลิ้นจี่ ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่ กาแฟอราบิก้า และมะคาเดเมีย ปลูกมากที่สุดที่หมู่บ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านแสนเจริญ และบ้านใหม่พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดร

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. วาวี (บ้านหลัก)

1

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,ลีซู,จีน

1,183

2,704

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     1.1 ปางเลามัน

     1.2 ปางเลาจ่าว

     1.3 ปางจะเมาะ

     

 

อาข่า,ลาหู่,อื๊วเมี่ยน

จีน,อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

     

 

-

2. ปางกิ่ว (บ้านหลัก)

2

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

จีน,มูเซอ,อาข่า

354

803

C

บ้านบริวารประกอบด้วย

     2.1 ปางอำนวย

 

 

 

 

 

มูเซอ,อาข่า

 

 

 

C

3. ดอยช้าง (บ้านหลัก)

3

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,ลีซู,จีน

1,092

3,372

B

บ้านบริวารประกอบด้วย

     3.1 ปางซาง

     3.2 ผาแดงลีซอ

 

 

 

 

 

อาข่า

ลีซู

 

43

43

 

179

198

 

B

B

4. ดอยล้าน 

4

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลีซู,อาข่า

256

706

B

5. ห้วยมะซาง 

5

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลาหู่

481

1,194

C

6. ห้วยขี้เหล็กใหม่ 

6

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

มูเซอ

340

965

-

7. ทุ่งพร้าวมูเซอ (บ้านหลัก)

7

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลาหู่

379

1,163

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     7.1 ผาแดงลาหู่

 

 

 

 

 

ลาหู่

 

 

 

-

8. ทุ่งพร้าวกระเหรี่ยง 

8

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

กะเหรี่ยง

171

457

C

9. ห้วยขี้เหล็กเก่า

9

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

178

523

C

10. แสนเจริญเก่า (บ้านหลัก)

10

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

326

1,009

B

บ้านบริวารประกอบด้วย

     10.1 แสนเจริญใหม่

 

 

 

 

 

อาข่า 

   

 

-

11. ห้วยน้ำเย็น

11

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

กะเหรี่ยง

187

717

-

12. โป่งกลางน้ำ

12

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,กะเหรี่ยง

469

1,777

C

บ้านบริวารประกอบด้วย

     12.1 ห้วยหกใหม่

     12.2 ห้วยหกเก่า

     12.3 นากาด

     12.4 แม่โมงกะเหรี่ยง

     12.5 ปางลีหวู่

     12.6 โป่งเย้า

     12.7 โป่งใหม่

     12.8 โป่งอาข่า

     12.9 โป่งมูเซอ

       

 

อาข่า

อาข่า

อาข่า

กะเหรี่ยง

มูเซอ

อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

อาข่า

มูเซอ

   

 

 

 

 

 

-

 

13. ห้วยไคร้ (บ้านหลัก)

13

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลีซู,อาข่า

345

1,203

C

บ้านบริวารประกอบด้วย

     13.1 ห้วยธาตุ

 

 

 

 

 

อาข่า

 

336

 

1,152

 

C

14. ขุนสรวย (บ้านหลัก)

14

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

191

618

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     14.1 บ่อแร่

 

 

 

 

 

อาข่า

 

 

 

-

15. แม่โมงเย้า (บ้านหลัก)

15

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน

88

319

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     15.1 แม่โมงเหนือ

     15.2 แม่โมงกลาง

     15.3 แม่โมงใต้

 

 

 

 

 

อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

 

 

 


-

16. ย่านำ

16

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

คนไทยพื้นเมือง,อาข่า,มูเซอ

149

544

-

17. ผาแดงหลวง

17

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

114

391

C

18. ห้วยกล้า

18

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

156

585

-

19. จู้จี้ (บ้านหลัก)

19

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,มูเซอ

216

717

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     19.1 ห้วยน้ำกืน (T&V)

 

19

 

วาวี

 

แม่สรวย

 

เชียงราย

 

อาข่า

 

-

 

-

 

C

20. เลาลี (บ้านหลัก)

20

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

จีน,อาข่า,มูเซอ

265

990

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     20.1 เล่าลิ่ว-ยาฟูก่อ

     20.2 เลาแคะ

     20.3 เลาลู่

     20.4 เลายาง

 

 

 

 

 

จีน,อาข่า,มูเซอ

จีน,อาข่า,มูเซอ

จีน,อาข่า,มูเซอ

จีน,อาข่า,มูเซอ

 

 

 

 

-

21. ห้วยน้ำอุ่น

21

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

121

589

-

22. มังกาล่า (บ้านหลัก)

22

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

101

414

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     22.1 สวนใต้

     22.2 ปางแม่นางทรวง

     22.3 ปางมะโอ

 

 

 

 

 

อาข่า

อาข่า

อาข่า

 

 

 

 

-

23. ปางกุเส็ง (บ้านหลัก)

23

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

114

400

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     23.1 ปางเกาเชียง

     23.2 ปางจะเรอ

     23.3 ปางซันโจ

 

 

 

 

 

อาข่า

อาข่า

อาข่า

 

 

 

 

-

24. ปางกลาง

24

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

จีน,อาข่า

109

461

-

25. ใหม่พัฒนา

25

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

109

461

B

รวม

7,916

24,611

 

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562