ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 หมู่บ้านหลัก 33 บ้านบริวาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,916 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 24,611 คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจได้แก่ กาแฟ ลิ้นจี่ ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่ กาแฟอราบิก้า และมะคาเดเมีย ปลูกมากที่สุดที่หมู่บ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านแสนเจริญ และบ้านใหม่พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้มห้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1. วาวี (บ้านหลัก)

1

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,ลีซู,จีน

1,183

2,704

บ้านบริวารประกอบด้วย

     1.1 ปางเลามัน

     1.2 ปางเลาจ่าว

     1.3 ปางจะเมาะ

     

 

อาข่า,ลาหู่,อื๊วเมี่ยน

จีน,อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

     

2. ปางกิ่ว (บ้านหลัก)

2

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

จีน,มูเซอ,อาข่า

354

803

บ้านบริวารประกอบด้วย

     2.1 ปางอำนวย

 

 

 

 

 

มูเซอ,อาข่า

 

 

3. ดอยช้าง (บ้านหลัก)

3

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,ลีซู,จีน

1,092

3,372

บ้านบริวารประกอบด้วย

     3.1 ปางซาง

     3.2 ผาแดงลีซอ

 

 

 

 

 

อาข่า

ลีซู

 

43

43

 

179

198

4. ดอยล้าน 

4

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลีซู,อาข่า

256

706

5. ห้วยมะซาง 

5

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลาหู่

481

1,194

6. ห้วยขี้เหล็กใหม่ 

6

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

มูเซอ

340

965

7. ทุ่งพร้าวมูเซอ (บ้านหลัก)

7

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลาหู่

379

1,163

บ้านบริวารประกอบด้วย

     7.1 ผาแดงลาหู่

 

 

 

 

ลาหู่ 

   

8. ทุ่งพร้าวกระเหรี่ยง 

8

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

กะเหรี่ยง

171

457

9. ห้วยขี้เหล็กเก่า

9

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

178

523

10. แสนเจริญเก่า (บ้านหลัก)

10

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

326

1,009

บ้านบริวารประกอบด้วย

     10.1 แสนเจริญใหม่

 

 

 

 

 

อาข่า 

   

11. ห้วยน้ำเย็น

11

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

กะเหรี่ยง

187

717

12. โป่งกลางน้ำ

12

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,กะเหรี่ยง

469

1,777

บ้านบริวารประกอบด้วย

     12.1 ห้วยหกใหม่

     12.2 ห้วยหกเก่า

     12.3 นากาด

     12.4 แม่โมงกะเหรี่ยง

     12.5 ปางลีหวู่

     12.6 โป่งเย้า

     12.7 โป่งใหม่

     12.8 โป่งอาข่า

     12.9 โป่งมูเซอ

       

 

อาข่า

อาข่า

อาข่า

กะเหรี่ยง

มูเซอ

อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

อาข่า

มูเซอ

   

13. ห้วยไคร้ (บ้านหลัก)

13

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

ลีซู,อาข่า

345

1,203

บ้านบริวารประกอบด้วย

     13.1 ห้วยธาตุ

 

 

 

 

 

อาข่า

 

336

 

1,152

14. ขุนสรวย (บ้านหลัก)

14

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

191

618

บ้านบริวารประกอบด้วย

     14.1 บ่อแร่

 

 

 

 

 

อาข่า

 

 

15. แม่โมงเย้า (บ้านหลัก)

15

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อิ๊วเมี่ยน

88

319

บ้านบริวารประกอบด้วย

     15.1 แม่โมงเหนือ

     15.2 แม่โมงกลาง

     15.3 แม่โมงใต้

 

 

 

 

 

อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

อิ๊วเมี่ยน

 

 

16. ย่านำ

16

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

คนไทยพื้นเมือง,อาข่า,มูเซอ

149

544

17. ผาแดงหลวง

17

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

114

391

18. ห้วยกล้า

18

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

156

585

19. จู้จี้ (บ้านหลัก)

19

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า,มูเซอ

216

717

บ้านบริวารประกอบด้วย

     19.1 ห้วยน้ำกืน (T&V)

       

 

อาข่า

   

20. เลาลี (บ้านหลัก)

20

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

จีน,อาข่า,มูเซอ

265

990

บ้านบริวารประกอบด้วย

     20.1 เล่าลิ่ว-ยาฟูก่อ

     20.2 เลาแคะ

     20.3 เลาลู่

     20.4 เลายาง

 

 

 

 

 

จีน,อาข่า,มูเซอ

จีน,อาข่า,มูเซอ

จีน,อาข่า,มูเซอ

จีน,อาข่า,มูเซอ

 

 

21. ห้วยน้ำอุ่น

21

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

121

589

22. มังกาล่า (บ้านหลัก)

22

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

101

414

บ้านบริวารประกอบด้วย

     22.1 สวนใต้

     22.2 ปางแม่นางทรวง

     22.3 ปางมะโอ

 

 

 

 

 

อาข่า

อาข่า

อาข่า

 

 

23. ปางกุเส็ง (บ้านหลัก)

23

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

114

400

บ้านบริวารประกอบด้วย

     23.1 ปางเกาเชียง

     23.2 ปางจะเรอ

     23.3 ปางซันโจ

 

 

 

 

 

อาข่า

อาข่า

อาข่า

 

 

24. ปางกลาง

24

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

จีน,อาข่า

109

461

25. ใหม่พัฒนา

25

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

อาข่า

109

461

รวม

7,916

24,611

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562