ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิมมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 623 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 2,404 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชไร่ และไม้ผล เป็นหลัก รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่ม กข.คจ

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. น้ำเคิม

7

ปิงหลวง

นาหมื่น

น่าน

59

250

B

2. น้ำแพะ

6

ปิงหลวง

นาหมื่น

น่าน

94

389

B

3. ต้นต้อง

5

ปิงหลวง

นาหมื่น

น่าน

110

487

C

4. น้ำลีใต้

8

ปิงหลวง

นาหมื่น

น่าน

75

254

C

5. น้ำทา

9

ปิงหลวง

นาหมื่น

น่าน

40

148

C

6. ปิงหลวง

2

ปิงหลวง

นาหมื่น

น่าน

112

484

C

7. ปิงใน

3

ปิงหลวง

นาหมื่น

น่าน

133

392

-

รวม

623

2,404

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา: สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562