ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 กลุ่มบ้าน จำนวน 351 ครัวเรือน มีประชากร 1,885 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่า ปะหล่อง ลาหู่ ปกาเกอญอ อาข่า และลีซู ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้หลักจากการทำการเกษตร พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพด ถั่วนิ้วนางแดง ลำไย และมะม่วง ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง การศึกษาของประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับการศึกาาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงปางแดงใน

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า ศาสนา

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

  1. บ้านปางแดงใน

9

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

ดาราอั้ง พุทธ

62

307

B
  1. บ้านแม่จอน

11

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

ดาราอั้ง,ลาหู่ (มูเซอ) พุทธ , คริสต์

30

175

B
  1. บ้านท่าขี้เหล็ก

11

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง พุทธ , คริสต์

25

115

C
  1. บ้านห้วยโก๋ผาลาย

16

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง,ลีซู,อาข่า พุทธ , คริสต์

143

833

C
  1. บ้านห้วยปง

5

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

ลาหู่,ดาราอั้ง พุทธ , คริสต์

91

455

C

 รวม

351

1,885

 

 


คลิกเพื่อขยาย
 
ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562