แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
834,200  573,150 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
155,000 495,055
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
347,500 478,750
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
50,000 50,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,917,000 1,722,250
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,303,700 3,319,205

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
43,600 43,600
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่)
102,500  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย)
16,250 12,250
 1. กรมการข้าว
74,000 20,000
 1. กรมหม่อนไหม
10,500 1,500
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
45,000 39,000
 1.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,011,850 3,124,275
รวมงบประมาณ 3,303,700 3,319,205
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563