แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
834,200
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
155,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
347,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
50,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,917,000
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,303,700

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่)
6 102,500
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2 45,000
  1. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
3 16,250

    4.  กรมการข้าว

5 74,000
    5. กรมปศุสัตว์ 4 43,600
    6. กรมหม่อนไหม 1 10,500

    7.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

47 3,011,850
รวมงบประมาณ 7 หน่วยงาน   3,303,700
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562