แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,246,500 1,230,500
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
402,024 351,755
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
238,000 504,750
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
20,000 31,148,700
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,599,740 1,376,000
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,506,264 34,611,705 

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
  1. กรมประมง
40,000  
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  

    3.  กรมหม่อนไหม

5,000  

    4.  กรมทรัพยากรน้ำ

  31,113,700 
    5. กรมการพัฒนาชุมชน 47,140 78,580
    6. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก) 45,000 52,000
    7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า 46,210  

    8.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

3,309,240 3,367,425 
รวมงบประมาณ หน่วยงาน 3,506,264 34,611,705 
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563