แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,246,500
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
402,024
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
238,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
20,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,599,740
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,506,264

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมประมง
2 40,000
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 13,800

    3.  กรมหม่อนไหม

1 5,000
    4. กรมการพัฒนาชุมชน 2 47,140
    5. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 45,000
    6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า 3 46,210

    7.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

40 3,309,240
รวมงบประมาณ 7 หน่วยงาน   3,506,264
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562