แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,965,850
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
82,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
220,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1,760,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,089,500
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 6,117,350

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมชลประทาน
1 1,660,000
  1. กรมปศุสัตว์
4 37,900
  1. กรมหม่อนไหม
1 8,000

    4.  กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง))

3 12,000
    5. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 2 45,000
    6. กรมการข้าว 6 74,000

    7.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

44 4,280,450
รวมงบประมาณ 7 หน่วยงาน   6,117,350
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562