แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,965,850 1,522,060
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
82,000 138,580
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
220,000 737,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1,760,000  1,039,100
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,089,500 1,876,400
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 6,117,350 5,313,140

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมชลประทาน
1,660,000  
 1. กรมปศุสัตว์
37,900 37,900
 1. กรมหม่อนไหม
8,000 1,500
 1. กรมป่าไม้
  140,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  989,100
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง))
12,000 12,250
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
45,000 39,000
 1.  กรมการข้าว
74,000 110,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4,280,450 3,904,810
รวมงบประมาณ หน่วยงาน 6,117,350 5,313,140
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563