แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง อำเภอผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
894,300
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
663,512
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2,565,700
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2,164,170
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,783,100
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 9,070,782

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์พัฒนาชาวเขา)
2 120,000
  1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)
4 179,600
  1. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 
3 1,613,170
  1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรี)
3 72,500

    5. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี)

1 393,300
    6. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี) 6 220,000
    7. กรมหม่อนไหม (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี) 1 10,000
    8. สำนักงานธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 3 46,212
   9. สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 3 62,300
   10. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 4 2,250,200
   11. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 2 551,000

   12.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

26 3,552,500
รวมงบประมาณ 12 หน่วยงาน   9,070,782
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562