แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง อำเภอผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
894,300 1,031,700
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
663,512 393,780
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2,565,700 554,250
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2,164,170 14,289,100
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
663,512 2,429,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 9,070,782 18,698,030 

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)
179,600 179,600
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
  70,000
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี)
220,000 190,000
 1. สำนักทรัพยากรน้ำ
  14,124,100
 1. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 
1,613,170 15,000
 1. กรมพัฒนาชุมชน 
  78,580
 1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์พัฒนาชาวเขา)
120,000 117,000
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรี)
72,500  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี)
393,300  
 1. กรมหม่อนไหม (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี)
10,000  
 1. สำนักงานธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
46,212  
 1. สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
62,300  
 1. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
2,250,200  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
551,000  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,552,500 3,923,750
รวมงบประมาณ 9,070,782 18,698,030 
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563