การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง พบว่าในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 205,660.55 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 4,334.10 ไร่  และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 4,692.78 ไร่ ในส่วนพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่แหล่งน้ำลดลงเหลือ 37,482.01 ไร่ และ 8,213.37 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.98 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นร้อยละ 14.39, 3.15, 1.80 และ 1.66 ตามลำดับ

 

 

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย


 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562