การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่าพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 29,734.85 ไร่  โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไร่หมุนเวียน นาข้าว ไม้ผล พืชสวน ตามลำดับ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 520.42 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 1,812.52 ไร่ สำหรับพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่แหล่งน้ำมีพื้นที่ที่ลดลงในปี พ.ศ. 2560 ลดลงเหลือ 17,692.91 ไร่ และ 238.08 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.47 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 35.39, 3.63, 1.04 และ 0.48 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลำดับ


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560