การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559 2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย) 234 ราย234 ราย 330 ราย 743 ราย 1,763 ราย   368 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

30 ราย

25 ไร่

31 ราย

พื้นที่ 41.5 ไร่

55 ราย 

พื้นที่ 32.50 ไร่

119 ราย

พื้นที่ 112 ไร่ 31 โรงเรือน

153 ราย

พื้นที่ 137.75 ไร่ 34 โรงเรือน

160 ราย

พื้นที่ 167 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

 

 

50 ราย

พื้นที่ 32 ไร่ 26 โรงเรือน

15 ราย

64 ราย

พื้นที่ 62 ไร่ 24 โรงเรือน

 

103 ราย

พื้นที่ 82 ไร่

30 โรงเรือน

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)    

104 ราย

พื้นที่ 265 ไร่

254 ราย

พื้นที่ 773 ไร่

211 ราย

พื้นที่ 228 ไร่

119 ราย

พื้นที่ 244 ไร่

178 ราย

พื้นที่ 396 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

   

28 ราย

35 ราย

35 ราย

35 ราย

35 ราย
6. Food bank (ราย/ไร่)      

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

     
7. เฮมพ์ (ราย/ไร่)      

7 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

     
8. อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)      

หัตถกรรม 25 ราย

แปรรูปสมุนไพร 15 ราย

หัตถกรรม 15 ราย

แปรรูปสมุนไพร 20 ราย

หัตกรรม 15 ราย

แปรรูปสมุนไพร 20 ราย

หัตถกรรม 15 ราย

แปรรูปสมุนไพร 20 ราย

ถ่านอัดแท่ง 14 ราย

ท่องเที่ยว 20 ราย

9. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)           29 ราย 34 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561