รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน  จากการส่งเสริมพบว่ารายได้หลักที่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมได้รับ ได้แก่ ปศุสัตว์ (สุกร) พืชไร่ (ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วนิ้วนางแดง) พืชผัก (ฟักแฟง กะหล่ำปลี กวางตุ้งใบ แตงกวาญี่ปุ่น และถั่วฝักยาว ) และไม้ผล (องุ่นบิวตี้ซิดเลส เสาวรส อาโวคาโด และมะม่วงนวลคำ) อีกทั้งยังมีรายได้บางส่วนมาจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ชาชงสมุนไพร และถ่านอัดแท่ง) และงานหัตถกรรม (ผ้าทอสีย้อมธรรมชาติ)  รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยว (โฮมเสเตย์บ้านศรีบุญเรือง) โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดในชุมชน และตลาดข้อตกลง 

      จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำปีงบประมาณ 2557 - 2561 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 2,151,367 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 5,085,456 บาท ในปีงบประมาณ 2561 และในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ปี 2562 อยู่ที่ 5,385,573 บาท

 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562