รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากไม้ผล เช่น ลำไย มะม่วง และเสาวรส เป็นต้น ซึ่งเป็นสาขาที่มูลค่าสูงสุด เนื่องจาก เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพดั้งเดิมคือทำการเกษตรปลูกกาแฟและป่าเมี่ยง มีพื้นที่ทำการเกษตรและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมีการส่งเสริมองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรดีขึ้นและจำหน่ายได้รายได้เพิ่มขึ้น 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอดปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 3,573,289 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 5,105,802 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 81,140 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563