รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน ได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือก เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรโดยส่งเสริมการปลูกพืชผักทั้งในและนอกโรงเรือนซึ่งสร้างมูลค่าสูงสุด ได้แก่ มะเขือเทศโทมัส พริกหวาน ฟักทองญี่ปุ่น เพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ ได้แก่  ข้าวไร่ ข้าวนา  จะเป็นมูลค่าสูงสุดจากการบริโภคภายในครัวเรือน ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ องุ่น อาโวกาโด เสาวรสหวาน และสตรอเบอรี่  ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ หมูหลุม เพื่อบริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้เสริม ในส่วนของภาคนอกการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์ และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่น 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 2,889,049 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 5,493,041 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 2,390,281 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563