ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2559 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส สตรอเบอรี่ องุ่น เสาวรส 20 14.50
2560 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส ฟักทองญี่ปุ่น สตรอเบอรี่ กาแฟ เสาวรส องุ่น 61 63.57
2561 พริกหวาน ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศโทมัส กาแฟ เคพกูสเบอรี่ เสาวรส องุ่น  71 62.60
2562 ผักใบ พริกหวาน ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศ กาแฟ เคพกูสเบอรี่ สตรอเบอรี่ เสาวรส องุ่น 84 94.82

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562