ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอีดยดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 มะเขือเทศโทมัส 19 9.5
2558 มะเขือเทศโทมัส 36 46.15
2559 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส เสาวรส 21 26
2560 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส เสาวรส 48 28.25
2561 มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น องุ่น มะม่วง เสาวรส  110 66.75
2562 แตงกวาญี่ปุ่น พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ ลิ้นจี่ มะม่วง เสาวรส องุ่น 133 757.75

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562