ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 ข้าวไร่ 3 25.65
2559 มะเขือเทศโทมัส 5 1.75
2560 กะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาวปลี  พริกขี้หนู มะเขือเทศโทมัส 30 23.25
2561 กะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง คะน้า พริกหวาน เงาะ มะม่วง 49 80

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561