การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ด้วยหัวเชื้อสด ได้แก่ เชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อรา Beauveria bassiana

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าว - การวิจัยและพัฒนาข้าวท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ
พืชผัก พืชผัก

- การจัดการศัตรูพืชในการปลูกพืชผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

ไม้ผล องุ่น - การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless
ปัจจัยการผลิต สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว (ข้าวไร่)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย