การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

5 แผน

5 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

 
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

2 กลุ่ม

189 ราย

4 กลุ่ม

307 ราย

5 กลุ่ม

342 ราย

12 กลุ่ม

336 ราย

6 กลุ่ม

382 ราย

5 กลุ่ม  
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/ราย)

2 กลุ่ม

124 ราย

2 กลุ่ม

124 ราย

2 กลุ่ม

124 ราย

2  กลุ่ม

124 ราย

2 กลุ่ม

124 ราย

   

4. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

2 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน  
5. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน (หมู่บ้าน)             5 หมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องดอยบ้านวังไผ่ วิสาหกิจชุมชน 20 37,280

 

ที่มา : สำนักพัฒนา