การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)      

2 แผน

2 หมู่บ้าน

 

2 แผน

2 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

3 กลุ่ม

62 ราย

8 กลุ่ม

7 กลุ่ม

139 ราย

12 กลุ่ม

335 ราย

7 กลุ่ม

270 ราย

11 กลุ่ม

254 ราย

 
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (ครั้ง/ราย) 3ครั้ง
122 ราย
3ครั้ง
292 ราย
         
4. สนับสนุนกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน/ครั้ง/ราย)   4 หน่วยงาน      

3 ครั้ง

900 ราย

 
5. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน) 2 หมู่บ้าน         2 หมู่บ้าน  
6. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน)            

1 ชุมชน

25 ราย

7. พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง (กลุ่ม/ราย)            

2 กลุ่ม

30 ราย

8.สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ (กลุ่ม/ราย)            

1 กลุ่ม

50 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงแม่สอง จำกัด

สหกรณ์

66

1,052,063

 

ที่มา : สำนักพัฒนา