ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์
1. การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1. การเพิ่มผลผลิตและชนิดพืชในพื้นที่ลาดชัน/น้ำน้อย
2. การเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น
3. ขาดความรู้ในการทำการเกษตร(ปลูก,การจัดการศัตรูพืช)
4. การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด)
1. หาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่/ใช้น้าน้อย
2. สร้างอาชีพรายได้จากจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. เพิ่มความรู้การปลูกพืชจากองค์ความรู้โครงหลวง ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
1. ศึกษาวิจัยพืช/เทคโนโลยีที่ใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่และเพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ส่งเสริมปลูกพืชตามแนวทางโครงการหลวงภายใต้อาหารปลอดภัย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาด้านการตลาด
1. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม
2. ขาดความรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. การเดินทางลำบาก/ห่างไกลจากตลาดท้องถิ่น
4. เกษตรกรขาดอาจต่อรองในการจำหน่ายขายผลผลิต
1. รวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรสร้างความเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ร่วมกลุ่มผู้ผลิต เพื่อวางแผนในการปลูกพืช การขนส่ง และการตลาด
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำชุมชน/เกษตรกรตัวอย่าง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการขายโดยใช้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในด้านการผลิต การขนส่ง และการจำหน่าย
3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1. เกษตรกรขาดความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่ากับพื้นการเกษตร
2. มีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
3. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรขาดไม้ยืนต้น
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการแยกพื้นที่การเกษตรออกจากพื้นป่า
2. เพิ่มพื้นที่เขียวในการปลูกไม้ยืนต้น
3. ลดการเชิงเดี่ยว เพิ่มการปลูกพืชผสมผสาน
1. สนับสนุนการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงแยกพื้นที่การเกษตรออกจากพื้นที่ป่า
2. เน้นการปลูกป่าชาวบ้าน ป่าใช้สอย ป่า 3 อย่างประโยชน์  4 อย่าง
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ขาดแหล่งกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำทางการเกษตร
2. ถนน/ไฟฟ้า/โทรศัพท์
1. ขอรับการสนับสนุนหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่
2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
1. สนับสนุนชุมชนในการทำแผนชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1. ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่ดี

1. พัฒนาการเก็บข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูล
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและนำมาใช้ได้ง่าย

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2560)  , สำนักพัฒนา ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560