ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาอาชีพ 1.ผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ำ

2.ขาดตลาดรองรับผลผลิตที่แน่ชัด

3.ขาดการจัดการผลผลิตทางด้านการเกษตร การแปรรูป  การขนส่ง

4. ขาดอาชีพทางเลือก และการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง

5.ขาดองค์ความรู้และเทคนิคทางด้านวิชาการ

1.ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด/ลดการเผา

   1.1 ปลูกพืชระยะสั้น ได้แก่ผักในโรงเรือนและนอกโรงเรือ

   1.2 ปลูกพืชระยะยาว ได้แก่ มะนาว มะม่วง เงาะ

2. เพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ ถั่ว)  เน้นให้มีการปรับปรุงบำรุงดิน

3. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา กบ เพื่อสร้างรายได้เสริม และบริโภค

4. ส่งเสริมการเพราะเลี้ยงเห็ด และงานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์

5. ทุกกิจกรรมจะผลักดันให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP)

2. สังคมและชุมชน

1.ขาดการจัดการด้านภูมิปัญญาและการสืบทอดไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลาน 

2.มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นต่อครัวเรือน

3.มีค่าวัตถุนิยมที่สูงขึ้น

4.ประชากรบางส่วนออกไปทำงานและค้าขายอยู่นอกชุมชน

1. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลูกพืชไร่ ฯลฯ การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้  กลุ่มสหกรณ์

2. สนับสนุนการทำแผนชุมชน การทบทวนแผนชุมชนและการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์

3. การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง

4.สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพื้นที่

3. สิ่งแวดล้อม

1. ชาวบ้านในพื้นที่มีการถางป่าเพื่อทำไร่ ข้าวไร่  ข้าวโพด

2. มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในการเพาะปลูกพืชเพิ่มมากขึ้น

3. เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินทำให้เกิดดินสไลด์คุณภาพดินลดลง

4. ไมมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร

5. ขาดการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์ป่า (ป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน )

6. ขาดการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

7. มีการเผาพื้นที่ก่อนการเพาะปลูกพืช

1 .สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ สัก ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น

2. สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก

3. สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม

4. สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย

5. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา

6. สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

7. สงเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

4. โครงสร้างพื้นฐาน

1. ขาดถังพักน้ำที่จะมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรของชุมชน

2. ทางเข้าพื้นที่การเกษตรขาดการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซม

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2. สนับสนุนการสร้างจุดกระจายน้ำขนาดเล็กในแปลงปลูกพืช

5. ตลาด

1. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย

2. ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองการจำหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตร

3. พืชบางชนิดปลูกได้ผลผลิตดี แต่ขาดตลาดรองรับที่แน่นอน

1. เน้นการจัดการคุณภาพผลผลิตเพื่อต่อรองในการจำหน่ายและรวมกลุ่มโดยมีระบบกลุ่มในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ

2. ยกระดับผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP)

3. ผลักดันให้เป็น Smart Farmer

6. บริหารจัดการ

1. พื้นที่ลาดชัน

1. พัฒนาศูนย์เรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล

3. วางแผนในการคัดเลือกเกษตรกรผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีแปลงสาธิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี

4. เตรียมถ่ายโอนงานบางกิจกรรมให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่น

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2560)  , สำนักพัฒนา ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560