ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 794 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 3,245 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลผาทอง และตำบลผาตอ อำเภอทาวังผา จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยทำไร่หมุนเวียน โดยปลูกพืชหลัก คือ ข้าวไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการปลูกไม้ยืนต้นบางเล็กน้อย เช่นลำไยและลิ้นจี่ มีบางรายปลูกต้นมะแข่นตามหัวไร่ปลายนา เลี้ยง วัวพันธุ์พื้นเมืองบางคนก็รับจ้างเลี้ยงและบางคนเลี้ยงของตนเอง มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองทุกหลังคาเรือน เพื่อบริโภคในครอบครัว และทำพิธีกรรมต่างๆ เมื่อมีเวลาว่างจะรับจ้างปักผ้า ตีเหล็ก ทำไม้กวาดดอกหญ้า ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงน้ำแป่งได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูก พืชผักในและนอกโรงเรือนเพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ และถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง เงาะ อาโวกาโด เสาวรสหวาน ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา และกบ เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านน้ำแป่ง

7

ผาทอง

ท่าวังผา

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

65

409

B

2. บ้านวังผาง

2

ผาทอง

ท่าวังผา

น่าน

ขมุ,อิ๊วเมี่ยน

150

274

B

3. บ้านแหน 3

8

ผาทอง

ท่าวังผา

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

95

375

C

4. บ้านแหน 1

1

ผาทอง

ท่าวังผา

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

150

608

C

5. บ้านแหน 2 

3

ผาตอ

ท่าวังผา

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

195

721

C

6. บ้านน้ำกิ หมู่ 5

5

ผาทอง

ท่าวังผา

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

139

858

C

รวม

794

3,245

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562