ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 5,270,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงเรือน 1 โรงเรือน  
2 2552 โรงเรือน 1 โรงเรือน  
3 2552 โรงปุ๋ยหมัก 1 โรงเรือน  
4 2553 โรงเรือน 1 เตา  
5 2553 ห้องครัว 1 แห่ง  
6 2558 ห้องครัว 1 แห่ง  
7 2559 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
8 2563 ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
9 2563 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
10 2563 ปรับปรุงห้องน้ำ 1 แห่ง  
11 2563 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง