ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 49,994,959 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 24 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  
2 2552 ห้องครัวศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง  
3 2554 โรงเก็บของ 1 หลัง  
4 2555 อาคารเก็บวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ (ปรับปรุงต่อเติม) 1 หลัง  
5 2556 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 1 หลัง  
6 2557 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
7 2557 โรงเรือนเพาะกล้า 1 โรงเรือน  
8 2558 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและแปลงเกษตร 1 แห่ง  
9 2558 อาคารเอนกประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
10 2558 ห้องน้ำ 2 ห้อง  
11 2558 อาคารรับรองเอนกประสงค์แบบเอเฟรม 2 หลัง  
12 2558 โรงเรือนปลูกพืช 1 โรงเรือน  
13 2558 โรงรวบรวมผลผลิต 1 หลัง  
14 2558 ห้องวิเคราะห์สาร พร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง  
15 2559 สร้างระบบกรองน้ำดื่ม 1 แห่ง  
16 2559 โรงเรือนปลูกพืช 1 โรง  
17 2559 โรงเรือนปลูกพืช 1 โรง  
18 2559 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
19 2559 ห้องน้ำ 1 ห้อง  
20 2559 ห้องน้ำ 1 ห้อง  
21 2560 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
22 2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
23 2560 ปรับปรุงหลังคาอาคารเก็บวัสดุของศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง  
24 2563 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง