การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

    


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ไม้ผล อโวคาโด

- การผลิตต้นกล้าอโวคาโด (การเพาะเมล็ดและการเปลี่ยนยอดพันธุ์)

พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้า

- การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา

Foodbank การฟื้นฟูฯ - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
  เห็ด - การเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหาร/รายได้เสริม (กลุ่มเห็ดสกุลนางรม, กลุ่มเห็ดไมคอร์ไรซา, กลุ่มเห็ดกระด้าง 
ปศุสัตว์ ไก่กระดูกดำ - การเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูงตามระบบ GAPs ; สัตว์ปีก
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ด้วยหัวเชื้อสด

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

สังคมและชุมชน RPF Model - รูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม (ชุมชนป่าเมี่ยง)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวนร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว
พืชผัก พืชผัก

- พันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

- อุปกรณ์การตากพริกกะเหรี่ยงต้นทุนต่ำ

- พันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

- การจัดการศัตรูพืชในการปลูกพืชผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

- การจัดการธาตุอาหารในการปลูกผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิก้า

- การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา

Food bank การฟื้นฟูฯ

- องค์ความรู้ในการฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยชุมชน (วิธีการจัดการ) ได้แก่ มะขม, มะแตก, ไผ่, หวาย และเห็ด

- องค์ความรู้ในการขยายพันธุ์และผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ได้แก่ มะแตก, ไผ่, หวาย, ตีนฮุ้งดอย, ลิงลาว และเนียง

พืชสมุนไพร พืชสมุนไพร

- การปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น - ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะแตก (น้ำมันนวดและปาล์ม)
ป่าไม้ ชนิดไม้ที่เหมาะสม - ชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 6 ชนิด ได้แก่ พีที-บี10, พีที-บี15, พีที-สแตร็บโต, พีที-เมทา และพีที-เบ็บ

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำต้นใหม่
ไม้ผล     องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น

พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่เผาเศษพืช
ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหาร - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ปีงบประมาณ 2557

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่

   ไม้ผล

องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น

พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

-  สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิก้า

- การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย