ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงวาวี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 99.4 รองลงมาเป็นกลุ่มชุดดินที่ 60B ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.4 กลุ่มชุดดินที่ 46D ร้อยละ 0.1 และกลุ่มชุดดินที่ 47C 0.1 ตามลำดับ และส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับรุนแรงมากสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 46.20  ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินฟิลไลต์ หินดินดานเนื้อปนถ่าน หินทรายถูกแปรสภาพบ้าง

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A เป็นพื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ จำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 53.4 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของพื้นที่ทั้งหมด และยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำอื่นๆ ได้แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4  และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 5 ตามลำดับ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่สรวย ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำกก มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ คือ น้ำแม่สรวย ซึ่งประกอบด้วยลำน้ำสาขา ได้แก่ ห้วยแม่สรวยน้อย ห้วยแม่โมง น้ำห้วยวาวี น้ำห้วยกล้า ห้วยขี้เหล็ก ห้วยเหล็กจาน และห้วยโป่งสะลำ

 


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาฝั่งซ้าย 153,903.90 ไร่ (ร้อยละ 53.29) รองลงมาอยู่นอกเขตเตรียมการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก 129,902.85  ไร่ (ร้อยละ 44.98)  พื้นที่วนอุทยาน 2,784.68 ไร่ (ร้อยละ 0.96) และพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ 2,221.92 ไร่ (ร้อยละ 0.77) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1) และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 98.84 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 0.77 และพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 0.39 ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

วนอุทยาน

4.46

2,784.68

0.96

ชาพันปี

1.07

666.74

0.23

น้ำตกห้วยน้ำอุ่น

1.08

672.96

0.23

ภูชมดาว

2.31

1,444.98

0.50

เตรียมการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

207.84

129,902.85

44.98

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาฝั่งซ้าย

246.25

153,903.90

53.29

นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

3.56

2,221.92

0.77

รวม

462.10

288,813.05

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

456.76

285,473.21

98.84

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

3.56

2,227.77

0.77

นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

1.78

1,112.07

0.39

รวม

462.10

288,813.05

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          มุ่งเน้นการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง โดยมีการจัดทำใน 9 หมู่บ้าน 1,241 แปลงครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 13,949 ไร่ ของเกษตรกร 688 ครัวเรือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของชุมชนและแผนชุมชน ในการวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของสถาบัน อันได้แก่ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ด้านการผลิตและการตลาด และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

จำนวน

ผู้เข้าร่วม

จำนวน

ผู้เข้าร่วม

จำนวน

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำ

 

 

 

 

 

 

- การปลูกหญ้าแฝก (กล้า/คน)

128,000

250

80,000

20

100,000

176

- ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ไร่/คน)

300

20

350

20

350

16

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 

 

 

 

 

 

- การผลิตปุ๋ยหมัก (ตัน/คน)

-

-

20

50

50

100

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

 

 

 

 

 

 

 3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

 

 

 

 

 

 

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม (ไร่/คน)

150

200

100

50

100

50

   - พื้นที่ปลูกใหม่ (ไร่/คน)

 

 

 

 

7.75

64

   - การสร้างฝาย (ฝาย/คน)

8

46

20

100

10

100

3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

 

 

 

 

 

 

   - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

-

-

77

45

77

45

   - พื้นที่ปลูกใหม่

43

82

 

 

12

46

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า (กม./คน)

58

227

30

400

30

300

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี  เกษตรกรได้รับการอบรม (ครั้ง/คน)

-

-

3

120

3

181

6. ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

  - จัดทำที่ดินรายแปลง (หมู่บ้าน/แปลง/ไร่ /คน)

-

-

3/271/ 2,854

124

3/493/ 5,390

249

  - จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก

-

-

1

32

4

120

 

 

 

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561