ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงน้ำแขว่ง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 คิดเป็นร้อยละ 96.97 เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์  พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับปานกลางรุนแรงมากสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 34.64 ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินทราย หินทรายปนเถ้าภูเขาไฟ หินดินดาน บางแห่งหินถูกแปรสภาพเป็นฟิลไลต์

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง


คลิกเพื่อขยาย

 


 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งมีลำน้ำในพื้นที่ได้แก่  ห้วยน้ำลี ห้วยนางกวัก ห้วยน้ำควาย ห้วยน้ำอูน และห้วยห้าน ห้วยน้ำแขว่ง มีชั้นคุณภาพลุ่มน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งส่วนใหญ่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 คิดเป็นร้อยละ 24.10 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 คิดเป็นร้อยละ 6.07 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 ร้อยละ 4.57 ของพื้นที่ 

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

      

         


 

 


 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ 24,153.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.61 และอยู่ในพื้นที่พื้นที่เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติขุนสถาน 20,904.22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.39 ของพื้นที่โครงการ

 

ตาราง  พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

33.45

20,904.22

46.39

ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้

38.65

24,153.95

53.61

รวม

72.09

45,058.17

100.00

 

การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 92.14 ดังตาราง 

 

ตาราง การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง น้ำแขว่ง

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

1.04

650.93

1.44

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

66.43

41,517.52

92.14

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

1.86

1,163.55

2.58

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

2.76

1,726.18

3.83

รวม

72.09

45,058.17

100.00

 


คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์

2555

2556

2557

2558

2559

1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

  1. การปลูกป่าชาวบ้าน(ราย/ไร่)

  2. การปลูกแฝก (ราย/ไร่)

  3. การฟื้นฟูป่าชุมชน(ราย/ไร่)

  4. การจัดทำฝาย(ราย/แห่ง)

  5. การลดใช้สารเคมี(ราย)

  6. แนวกันไฟ (ราย/กม.)

  7. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

  8. ปุ๋ยหมัก

1.2 ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

   1. จัดทำที่ดินรายแปลง

   2. ลดการบุกรุกป่า

 

10 ราย 5 ไร่

60 ราย 7 ไร่

22 ราย 36 ไร่

116 ราย 9 ลูก

121 ราย

-

-

-

 

 

 

23 ราย 11 ไร่

-

173 ราย 364 ไร่

153 ราย 39 ลูก

151 ราย

72 ราย 22 กม.

-

-

 

22 ราย 50 ไร่

5 ราย 2 ไร่

-

53 ราย 5 ลูก

-

50 ราย 4 กม.

1 แห่ง

15 ตัน 5 ราย

 

2  แห่ง

-

 

35 ราย 55 ไร่

1 ราย 1 ไร่

-

60 ราย 6 ลูก

-

-

1 แห่ง

10 ตัน 5 ราย

 

-

-

 

5 ราย 5 ไร่

2 ราย 2 ไร่

75 ไร่

5 ราย 5 ลูก

23 ราย

-

-

5 ตัน 3 ราย

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561