ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด มีหน่วยแผนที่ดินซึ่งเป็นกลุ่มดินกว้าง ๆ โดยกลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มชุดดินที่ 62 คิดเป็นร้อยละ 99  ของกลุ่มชุดดินทั้งหมด โดยเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวป่นทราย คุณภาพของดินและการใช้ประโยชน์มีปัญหาดินมีลักษณะเป็น ดินมีกรวดทราย ดินดาด ดินเค็ม และในบางพื้นที่ก็มีปัญหาดินเปรี้ยว และมีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับปานกลางสำหรับพื้นที่สูง

 


 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด

คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด มีแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ คือ  ห้วยแม่สาย  และห้วยแม่ขอด มีชั้นคุณภาพลุ่มน้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2  คิดเป็นร้อยละ 14.9 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของพื้นที่ 

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  90.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,442.05 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของพื้นที่

 

ตาราง พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โหล่งขอด

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

อุทยานแห่งชาติศรีลานา

90.31

56,442.05

99.83

พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์

0.16

98.12

0.17

รวม

90.46

56,540.20

100.00

 

การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ  99.91    

 

ตาราง  การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โหล่งขอด

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

-

-

-

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

90.39

56,491.37

99.91

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

-

-

-

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

0.08

48.83

0.09

รวม

90.46

56,540.20

100.00

 

 


คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

กิจกรรม

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก(ราย/กล้า)

5 ราย/60,000 กล้า

5 ราย/60,000 กล้า

5 ราย/60,000 กล้า

12 ราย/50,000กล้า

25 ราย/50,000กล้า

52 ราย/280,000กล้า

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

1 หมู่บ้าน/

8 ตัน/15 ราย

 

 

1 หมู่บ้าน/

8 ตัน/15 ราย

 

1 หมู่บ้าน/

10 ตัน/20 ราย

 

1 หมู่บ้าน/

2 ตัน/2 ราย

 

 

2 หมู่บ้าน/

30 ตัน/35 ราย

2 หมู่บ้าน/

58 ตัน/67 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ(ไร่/ราย)

 

  3.2 โครงการป่าชาวบ้าน(ไร่/ต้น/ราย) 100ต้น/ไร่

 

10 ไร่/100 ราย

 

15 ไร่/1,500ต้น/15 ราย

 

10 ไร่/100 ราย

10 ไร่/1,000ต้น/10 ราย

 

5 ไร่/50 ราย

 

10 ไร่/1,000ต้น/10 ราย

 

5 ไร่/50ราย

 

8 ไร่/800ต้น/8 ราย

 

5 ไร่/50ราย

 

40 ไร่/3,950ต้น/25 ราย

 

35 ไร่/350ราย

83 ไร่/8,250ต้น/68 ราย

 

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า(กม.)ไม่นับซ้ำ/นับพื้นที่ใหม่

28 กิโลเมตร

28 กิโลเมตร

12 กิโลเมตร

25 กิโลเมตร

15 กิโลเมตร

108 กิโลเมตร

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม (หมู่บ้าน/ครั้ง/ราย)

1กลุ่มบ้าน/1ครั้ง/50คน

1กลุ่มบ้าน/1ครั้ง/50คน

1กลุ่มบ้าน/1ครั้ง/50คน

1กลุ่มบ้าน/1ครั้ง/55คน

1กลุ่มบ้าน/1ครั้ง/70คน

1หมู่บ้าน/5ครั้ง/275คน

6. กิจกรรมการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(ปลูกหญ้าแฝก)

1กลุ่มบ้าน/50,000กล้า

1กลุ่มบ้าน/50,000กล้า

1กลุ่มบ้าน/100,000กล้า

1กลุ่มบ้าน/100,000กล้า

1กลุ่มบ้าน/160,000กล้า

1กลุ่มบ้าน/460,000กล้า

7. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก (แห่ง/บ้าน)

-

-

-

2 แห่ง/2 หมู่บ้าน

-

2 แห่ง/2 หมู่บ้าน

8. การจัดทำฝาย (ฝาย)

164ลูก

10 ลูก

10 ลูก

99 ลูก

48 ลูก

331 ลูก

9. ลดการเผา (กี่หมู่บ้านกี่ชุมชน) 

1 พื้นที่

1 พื้นที่

1 พื้นที่

1 พื้นที่

1 พื้นที่

1 พื้นที่

 

 

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561