ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงบ่อเกลือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 มากถึงร้อยละ 99.6 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ รองลงมาอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 48E/56E และกลุ่มชุดดินที่ 30E ตามลำดับ  พื้นที่ส่วนใหญ่ มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับน้อยมากสำหรับพื้นที่สูง ร้อยละ 67 ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินกรวดมน หินทราย หินทรายแป้งและหินดินดาน สีน้ำตาลแดง สีเทาเขียว

 

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ


คลิกเพื่อขยาย
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

           โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A เป็นพื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 85.7รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 10.6 รองลงมาอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B ตามลำดับ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสาขาน้ำว้า ลุ่มน้ำย่อยน้ำว้า 9 ทั้งหมด และมีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ น้ำว้า น้ำจูน และน้ำปาด

 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 39,067.88 ไร่ (ร้อยละ 47.92) รองลงมาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา, ป่าผาแดง 24,102.00 ไร่ (ร้อยละ 29.56)  ดังตารางที่ 1 และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ  72.90 และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 18.92 และพื้นที่นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 8.18 ดังตารางที่ 2    

 

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา, ป่าผาแดง

38.56

24,102.00

29.56

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

13.81

8,633.26

10.59

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

62.51

39,067.88

47.92

นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

15.56

9,723.25

11.93

รวม

130.44

81,526.43

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

104.05

65,030.31

72.90

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

27.00

16,876.90

18.92

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

11.68

7,298.72

8.18

รวม

130.44

81,526.43

100.00

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

2555

2556

2557

2558

2559

1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

  1. การปลูกป่าชาวบ้าน (ไร่/ราย)

  2. การปลูกแฝก (ไร่/ราย)

  3. การปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ

  4. การฟื้นฟูป่าชุมชน (ไร่/ราย)

  5. การจัดทำฝาย (ชลอน้ำ)

  6. การลดใช้สารเคมี ()

  7. ลดการเผา (ไร่)

  8. การทำแนวกันไฟป่าชุมชน (ไร่/ราย)

  9. แหล่งน้ำขนาดเล็ก

10.สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน(PES)

1.2 ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

   1. จัดทำที่ดินรายแปลง

   2. ลดการบุกรุกป่า

 

 

7 ไร่ 10 ราย

5 ไร่ 10 ราย

 

 

2 แห่ง

 

 

2 ครั้ง 8 กม

 

 

10 ไร่ 10 ราย

20 ไร่

 

 

2 แห่ง

 

 

2 ครั้ง 8 กม

 

 

2 พื้นที่

 

10 ไร่

30,000 กล้า 5 คน

 

100 ไร่

20 แห่ง

 

 

3 ครั้ง 11 กม

 

 

 

 

 

 

5 ไร่ 15 คน

30,000 กล้า 5 คน

 

 

2 แห่ง

 

 

3 ครั้ง 11 กม

 

 

1 แห่ง

 

 

 54 ราย 935 ต้น

30,000 กล้า  5 คน

 

 

1 แห่ง

 

 

 

1 แห่ง

125 ไร่

 

2 พื้นที่

 

 

สรุปผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานในสองกิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกป่าชาวบ้าน หญ้าแฝก การปลูกฟื้นฟูและดูแลป่าชุมชน การจัดทำแนวกันไฟป่า การก่อสร้างฝายชะลอน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบกระจายน้ำ การรณรงค์การลดการใช้สารเคมี และการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง กิจกรรมที่สอง คือ การปรับระบบการเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม โดยการสำรวจขอบเขตและการจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

แนวทางการดำเนินงาน คือ เน้นการขยายการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานให้ได้มากที่สุด โดยการกำหนดเป็นแผนงานขั้นต่ำในแต่ละปีงบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องของการนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาใช้ประกอบการตัดสินใจทำการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561