ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงโป่งคำ มีหน่วยแผนที่ดินซึ่งเป็นกลุ่มดินกว้าง ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 89.1 รองลงมาเป็นกลุ่มชุดดินที่ 48C เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลำดับ และส่วนใหญ่ มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรงมากสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 80.05 ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินทราย หินทรายปนเถ้าภูเขาไฟ หินดินดาน บางแห่งหินถูกแปรสภาพเป็นฟิลไลต์; ยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ


คลิกเพื่อขยาย

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำ ซึ่งมีลักษณะทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรรมการทำป่าไม้ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 35.8 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 29.0 ของพื้นที่ทั้งหมด และยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำอื่นๆ ได้แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 5 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาน้ำมวบ ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำน่าน แบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำแหง 6 และลุ่มน้ำห้วยน้ำหิน 8 มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่คือ น้ำมวบ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอยม่อนผีตาย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ประกอบด้วยลำน้ำสาขาหลายสาขา ได้แก่ น้ำตวาย ห้วยต๊อด ห้วยช้าง และห้วยห้อม


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ 34,860.57 ไร่ (ร้อยละ 69.72) รองลงมาอยู่ในเขตดอยภูคา 9,210.66 ไร่ (ร้อยละ 18.42)  และพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ 5,927.55 (ร้อยละ 11.86) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1) และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 65.17 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 22.11 และพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 12.72 ดังตารางที่ 2     

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ดอยภูคา

14.74

9,210.66

18.42

ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้

55.78

34,860.57

69.72

พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์

9.48

5,927.55

11.86

รวม

80.00

49,998.78

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

52.14

32,585.44

65.17

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

17.69

11,054.02

22.11

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

10.17

6,359.32

12.72

รวม

80.00

49,998.78

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไม้ป่าโตเร็ว ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา รณรงค์ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

          กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

30,000กล้า

43ราย

40,000กล้า

51ราย

50,000กล้า

62ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

3 ตัน

14 ไร่

200 ลิตร

 

14ราย

10ราย

14ราย

 

5 ตัน

18 ไร่

400 ลิตร

 

26ราย

8ราย

26ราย

 

16 ตัน

148 ไร่

1,000 ลิตร

 

37ราย

72ราย

37ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 

 

1 หมู่บ้าน

12 ไร่

 

21ไร่

 

 

 

52ราย

52ราย

 

12ราย

 

 

 

2 หมู่บ้าน

8 ไร่

 

21ไร่

4ไร่

 

 

86ราย

86ราย

 

12ราย

2ราย

 

 

3 หมู่บ้าน

9.75 ไร่

 

25ไร่

13ไร่

 

 

103ราย

103ราย

 

12ราย

11ราย

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

1 หมู่บ้าน

42ราย

2 หมู่บ้าน

83ราย

3 หมู่บ้าน

112ราย

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

1 ครั้ง

55ราย

1 ครั้ง

58ราย

1 ครั้ง

62ราย

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561